سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
قاسم فدوی – گروه غذایی و کشاورزی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد ، کرج، ایران
محمدامین محمدی فر – گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سعیده شجاعی علی آبادی – گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
زدو صمغی است شفاف که در سه رنگ سفید، زرد و قرمز از درخت بادام کوهی تراوش می کند. درخت بادام کوهی بومی ایران بوده و در ناحیه ایرانی – تورانی می روید. مقداری زدو از شهرستان سیرجان جمع آوری و براساس رنگ، به سه گروه تقسیم شد. دیسپرسیون نمونهها در آب دیونیزه و دمای ۴۵˚C تهیه و برای آبگیری یک شب در یخچال ماند. آزمون رئولوژی توسط رئومتر Physica MCR 301 و ژئمتری استوانه ای هم مرکز در دمای ۲۵˚C انجامشد. اثر دما در دامنه ۸۰-۲˚C بررسی شد. نمونه ها رفتار غیر نیوتنی داشتند. ویسکوزیته با غلظت رابطه مستقیم و با دما رابطه معکوس داشت. در آزمو روبش کرنش نمونه ها دارای دو ناحیه ویسکوالاستیک خطی و غیر خطی بودند. از آنجائیکه ‘G <G بود، دیسپرسیون ها دارای ویژگی مایع ویسکوالاستیک بودند. نمونه سفید دارای ویسکوزیته بالاتر و تقاطع G و ‘G بود.