سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی تلخابلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سنگهای کربناته درمنطقه سدلار عمدتا درسه سازند دلیچای لار و تیزکوه متجلی میشوند که هرکدام معرف شرایط رسوبگذاری و محیط تشکیل متفاوت می باشند فعالیت های تکتونیکی دراین ناحیه بصورت گسلهای متعدد با مکانیسمهای مختلف شکستگیهای فراوان و ساختمان های چین خورده دیده میشود فعالیتهای ماگمایی بشکل اتشفشان وتوده های نفوذی رخنمون دارند مجموعه این عوامل ساخت و بافت این سنگها را تحت تاثیر قرارداده و موجب تغییراتی درویژگیهای مهندسی آنها شدهاست بمنظور ارزیابی خواص مهندسی نمونه هایی ازسنگهای کربناته منطقه لار مورد ازمایشهای مختلف مهندسی قرارگرفتند مطالعاتی برروی مقاطع نازک بمنظور شناسایی خصوصیات بافتی و کانی شناسی صورت پذیرفت همچنین نمونه هایی ازپودرسنگ جهت تعیین ترکیب دقیق کانی شناسی موردازمایش XRD قرارگرفتند نتایج این بررسی نشان میدهد که رابطه مستقیمی بین ویژگیهای مهندسی سنگهای کربناته منطقه و خصوصیات کانی شناسی و بافتی آنها وجود دارد بدین ترتیب که مقاومت تراکمی سنگ با افزایش تراکم ریزدرزه ها و شکستگیهای کاهش یافته است همچنین روابط همبستگی بین شاخصهای مختلف مهندسی سنگها بدست آمد و براساس آنها ارزیابی کیفی سنگهای منطقه صورت پذیرفت