سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا طلائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محسن شریعت جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

هر ساله رویدادهای زمین لغزش و حرکتهای دامنه ای در روستاهای جنوب غرب خلخال علاوه بر وارد آوردنخسارتهای مالی فراوان، مشکلات دیگری نظیر نگرانی مردم و مسئولین از امکان بروز حوادث مشابه در نقاط دیگر را بوجود آورده است، که این امر اجرای برنامه های عمرانی را با شک و تردید همراه می سازد . همچنین وقوع حرکات دامنه ای در این منطقه علاوه بر تشدید فرسایش خاک باعث افزایش میزان حمل رسوب و در نتیجه تجمع آن در مخزن سد منجیل می شود . این پژوهش تلاشی است برای شناخت دقیق زمین لغزش های منطقه ، تا در برنامه ریزیهای مختلف از قبیل توسعه ساخت و سازها، کشاورزی، فعالیتهای اقتصادی، حفظ منابع خاک و زیست محیطی و غیره از آن استفاده کرد . به دلیل اهمیت زمین لغزش های منطقه محققین متعددی در این خصوص به پژوهش پرداخته اندکه از آن میان می توان به مطالعات انصاری و بلورچی (۱۳۷۴) تحت عنوان ویژگی های کلی لغزش های منطقه خلخال و پژوهش نیک اندیش و میرصانعی (۱۳۷۴) در موضوع کیفی زمین لغزش ها اشاره کرد . وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۷۷) عوامل موثر در لغزش های منطقه رامطالعه کرده است . ارومیه ای و مهدویفر (۲۰۰۰) منطقه خورش رستم را به روش فازی و با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ پهنه بندی نموده اند . طلائی و همکاران (۱۳۸۳) ویژگی های لغزش های بخش خورش رستم را با استفاده از روش های آماری مختلف عوامل موثر بر لغزش ها را تعیین کرده و با تعیین سهم هرکدام از عوامل به پهنه بندی خطر وقوع لغزش پرداخته اند . کالکاترا و پاریسی (۲۰۰۵)رابطه انواع لغزش ها با میزان هوازدگی سنگ ها را
تعیین در جنوب ایتالیا تعیین کرده اند . کالکاترا و همکاران (۱۹۹۶) زمین لغزش های حوزه آلکو تورنت ۳ ایتالیا را براساس میزان فعالیت، سن، مصالح درگیر و سایر ویژگی های مورفولوژیکی طبقه بندی کرده اند . امروزه تعیین دامنه های مستعد برای وقوع لغزش با استفاده از ویژگی های مختلف لغزش های موجود صورت می گیرد ( سلبی (۱۹۸۵) ، اوکیمورو و کاواتانی (۱۹۸۶) ، وان آسچ و همکاران (۱۹۹۳) ، مونتگومری و دیتریچ (۱۹۹۴) ، میلر (۱۹۹۵) ، وان وستن و ترلین (۱۹۹۶) ، مونت گومری و همکاران (۲۰۰۰) ، گریتزنر و همکاران (۲۰۰۱) و چانگ (۲۰۰۶) وارنز (۱۹۸۴) دستورالعمل تهیه شناسنامه های مربوط به حرکات دامنه ای را بطور کامل تشریح کرده است .