سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حبیب آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحداسکو
حسن حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
جواد خلیل زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدهادیشهر
محمدرضا حلاج یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدهادیشهر

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی پنج ویژگی شخصیتی کارآفرینی و نیز تعیین نمره هرکدام از ویژگی ها در دانش آموزان سال آخر رشته های فنی و حرفه ای هنرستانهای شهرستان مرند در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفت. روش انجام تحقیق از نوع پرسشنامه ای و روش نمونه گیری از نوع طبقه ای تصادفی بوده است که پس از مشخص شدن تعداد نمونه وتعیین نسبت دو گروه دختر و پسر به هم، پرسشنامه بین افراد هر دو گروه به نسبتهای معین شده توزیع و پساز تکمیل، جمع آوری و سپس داده ها دسته بندی شده و با توجه به ماهیت سئوالات واهدافتحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماراستنباطی استفاده شده که تمامی این مراحل بکمک نسخه 20 نرم افزار آماری (SPSS) صورت گرفته است. در نهایت بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای ویژگی های شخصیتی ریسک-پذیری، توفیق طلبی، ابتکارعمل، رویا پردازی و خلاقیت در انگیزش خود اشتغالی که دربرگیرنده سه ویژگی(ابتکار عمل، رویاپردازی و سلاست فکر) می باشد را دارا بوده ولیداشتن ویژگی شخصیتی سلاست فکر در آنها مورد تائید واقع نشد. همچنین مشخص گردید کهبین دانش آموزان فنی و حرفه ای دختر و پسر از نظر دارا بودن ویژگی های شخصیتیکارآفرینی تفاوتی وجود نداشته و از نظر میانگین امتیاز کل ویژگی های شخصیتیپنجگانه در طیف بسیار قوی قرار دارند