سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی، – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران گروه فوتونیک، مرکز بی ن
محمد خان زاده – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران
رضا فرهی مقدم، – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران
محمد بلور یزاده – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

در این مقاله ویژگ یهای اپتیکی غیرخطی برج میکروحلقه با یک نقص در میان آن به صورت عددی بررسی م یشود. محاسبات مبتنی بر دامنهی عبوری برای پیدا کردن مدهای نقص ساختار انجام م یشود. نشان داده می شود معادلات حاکم بر سامانه ی غیرخطی، معادله شرودینگر غیرخطی گسسته است. با پیشنهاد یک روش عددی مناسب بر اساس روش تکرار و ماتریس های پراکندگی، ویژگی های غیرخطی ساختار بررسی می شود. محاسبات نشان م یدهد موضع مد نقص در طیف عبوری تابعی از شدت نور ورودی است و با افزایش شدت متحمل یک جابجایی به سوی قرمز م یشود