سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مومنی – عضوهیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

یکی از موارد لازم جهت تدوین برنامه های اجتماعی، دانستن ویژگیهای جامعه مورد نظر است . لذا مطالعه د ر خصوص ویژگیهای جامعه در ابعاد مختلف، امری کاربردی و قابل استفاده خواهد بود. بدین منظور در این تحقیق جامعهای ۹۷ نفره از دانشجویان سال آخر رشته های کاردانی امور زراعی باغی، کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی و کاردانی رشته تولید و فرآوری خرما مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار آزمایش پرسشنامهای مشتمل بر ویژگیهای فردی، خانوادگی، علمی و محیط آموزشی آنها آماده بود. در جامعه آماری مورد نظر ۴۰ % خانمها و ۶۰ % را آقایان تشکیل می دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت علمی دانشجویان دختر، قبل از ورود به دانشگاه وضعیت بهتر ی بوده است. اما ساعات مطالعه کتب درسی و غیردرسی اکثر دانشجویان در حد متوسط و کم و بدون تفاوت بین گروه ها بود. بررسی هدف از ادامه تحصیل بین دو گروه نشان داد که بیش از ۴۰ % آقایان برای ارتقاء شغلی درس میخوانند . در حالی که ۴۰ % خانمها جهت گرفتن مدرک بالاتر ادامه تحصیل داده اند. آمار این مطالعه نشان داد که علیرغم این که همگی از خانواده های پرجمعیت و کم سواد بودند اما در محیط خانواده آنها مخالفتی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه وجود نداشت. از لحاظ محیط آموزشی نیز اکثر دانشجویان بر استفاده بیشتر از وسایل کمک آموزشی، با ز دیدهای علمی و برقراری محیط دوستانه بین اساتید و دانشجویان تاکید داشتند.