سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سمیرا تیزچنگ – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاروزی، تبریز، ایران
محمود صوتی خیابانی – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاروزی، تبریز، ایران
رضا رضایی مکرم – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاروزی، تبریز، ایران
بابک قنبرزاده – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاروزی، تبریز، ایران

چکیده:
در این تحقیق نمونه نانولیپوزم حاصل از بهینه سازی به روش حرارتی با مقادیر بهینه غلظت فسفولیپید ۳۰(mM)، سرعت فرآیند ۹۳۰(rpm) و زمان فرایند ۹۰ (min) تهیه شد و آزمون های گرما سنجی اسکنی افتراقی (DSC)، تعیین اندازه ذرات، کارایی انکپسولاسیون و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی برای فرمولاسیون بهینه انجام گرفت. اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات به ترتیب در محدوده ۱۸۰-۱۵۰ نانومتر و ۰/۸۱-۰/۷۴ بود. مقدار پروتئین موجود در سیستم نانولیپوزوم بر اساس فرمول محاسبه شد و نتایج حاصل از میزان محصور سازی کپسول های حاوی نایسین، در حدود ۱۰ تا ۳۰% محاسبه گردید. در منحنی های DSC، کاهش در دمای ذوب نسبت به لیپوزم حاوی نایسین، نشان دهنده تأثیر کلسترول است که به ع نوان ناخالصی عمل کرده است. در آنالیز تصاویر به دست آمده از SEM، همه نمونه های لیپوزومی ساختار متخلخل داشتند.