سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن نوری – شرکت نفت فلا ت قاره ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علیرضا بشری – شرکت ملی نفت ا یران
داود جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
سجادکاظم شیرودی – شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

میدان نفتی هندیجان در شمال غربی خلیج فارس و بر روی دامنه جنوبی فروافتادگی دزفول قرار دار د. گروه بنگستان ، بخصوص سازند سروک (سنومانین -تورونین ) در این میدان از مخازن غنی نفتی محسو ب می شو د. مرز بالایی سروک، ناپیوستگی مربوط به تورونین است. مطالعه ترکیبی مقاطع نازک ، مغزه ، پتروفیزیک و دینامیک مخزن نشان می دهد که دولومیتی شدن بعنوان یکی از فرایند های دیاژنزی، نقش اصلی را در تعیین خواص مخزنی دار د. تخلخل مخزن سروک ۰ تا ۱۰ میلی دارسی و حتی در محل شکستگیها تا ۳۰۰ میلی دارسی متغیر / بین ۳ تا ۲۵ درصد و تراوایی آن بین ۰۱ است. تخلخل بین دانه ای ، تخلخل غالب در سروک است. بر اساس مطالعه رسو بشناسی ، پنج میکر وفاسیس اصلی تعیین شد ه است. مدل محیط رسوبی سازند سروک در میدان مورد مطالعه، یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تعیین شد. بر پایه ارزیابی پتروفیزیکی و نتایج رسو بشناسی، سازند سروک به چهار زون اصلی تقسیم ش د. زون ۲ سروک که بصورت غالب تحت تاثیر دولومیتی شدن قرا رگرفته است، بعنوان بهترین بخش مخزنی تشخیص داده ش د. با توجه به وجود مرز ناپیوستگی در رأس سازند سروک ، می توان وجود تله های نفتی چین های را در این ناحیه انتظار داشت که شناسایی دقیق
آنها نیاز به مطالعه چینه شنا سی لرز ه ای دار د.