سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دوام بتن در مجاورت یون سولفاته نظیر سازه های مورد استفادهدر محیط های مجاور با تماس آب از مسائلی است که همواره نگرانی ویژه ای به دنبال داشته است. در این پژوهش امکان استفاده از پوزولانهای طبیعی به عنوان جایگزین درصدی از سیمان در سازه های هیدرولیکی بتنی از جملهکانالهای آبیای بتنی و افزایش مقاومتو دوام آن در محیط های سولفاته، و مقایسه آن با بتن کنترل (فاقد پوزولان) بررسی شده است. پوزولان مورد نیاز ازمعدن شهر رفسنجان تهیه شده و پس از اسیب کردن و الک نمودن به جهت استفاده در بتناماده گردیده است. به منظور آزمایش مقاومت فشاری و دوام بتن پس از دوره های ۳، ۷، ۱۴، ۲۸ و ۹۰ روزه و ازمایش مقاومت کششی پس از دوره های ۲۸ و ۹۰ روزه در دو نوع شرایط محیطی متفاوت شامل محیط سولفاتی و محیط مرطوب، نمونه های فشاری وخمشی برای شش نوع بتن (بتن کنترل و بتن حاوی ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد پوزولان) ساخته شد.
نتایج ازمایش نمونه های مکعبی با ابعاد ۱۰۰ میلی متر و نمونه های خمشی به طول ۴۵۰ میلی متر و عرض و ارتفاع ۱۰۰ میلی متر، که تا سن ۹۰ روز داخل محلول سولفات وشرایط محیط مرطوب (۲۸ روز در آب و پس از آن نگهداری درمحیط مرطوب) نگهداری شد، نشان می دهدکه در نمونه های بتن با درصدهای مختلف پوزولان جایگزین، در مقایسه با نمونه های کنترل ضمن اقتصادی بودن هزینه ها، روند کسب مقاومت فشاری و کششی و دوام بتن در محیط های سولفاته وضعیت مطلوب تری دارد.