سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام مقدس هیر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول بنی هاشمی – بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

ارزیابی های ژئوتکنیکی مسیر تونل انتقال آب سبز کوه با استفاده از بررسیهای صحرایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و آزمون های ازمایشگاهی انجام شده است. تحلیل پایداری توده سنگ با کمک روابط تجربی، ارزیابی و طبقه بندی مهندسی توده سنگ با روش GSI , RMi, Q, RMR انجام گردید. بر این اساس ویژگی های توده سنگ در مسیر تونل ارزیابی گردید. با آگاهی از خصوصیات مهندسی توده سنگ، مقاطع بحرانی و زون های ضعیف شناسایی و برای پایدار سازی آنهاحائل های مناسب پیشنهاد شد. در نهایت پروفیل ژئوتکنیکی طولی تونل به همراه ویژگی های ژئومکانیکی مقاطع مختلف ارائه گردید.