سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

هدف ازاین نوشتار بررسی رفتارژئوتکنیکی و خصوصیات زمین شناس مهندسی لسهایی ازدشت سرخس و تایباد می باشد لسهای موردمطالعه سرخس ازنوع سیلتی تا ماسه ای بوده و لسهایی بررسی شده ازدشت تایباد ازنظر دانه بندی و ریزترازلسهای سرخس و ازنوع سیلتی و رسی می باشد حدود اتربرگ آنها شدیدا وابسته به میزان رس موجود درآنها است مقاومت برشی لسها درشرایط نیمه اشباع و اشباع بسیارمتفاوت است بطوریکه پارامترهای برشی ممکن است دراثراشباع شدن خاک تا ۵۰درصد کهاش یابند مقاومت برشی لسها به میزان تخلخل ورطوبت موجود درآنها بستگی دارد بعلت وجود مقداری رس درلسهای تایباد و بالا رفتن چسبندگی ظاهری مقاومت برشی آنها درشرایط خشک نسبتا بالا است منحنی تنش کرنش درلسهای غیراشباع تایباددارای دوناحیه مشخص ارتجاعی و خزش creep -elastic است و حد بین این دونقطه تسلیم شدگی بوده که به خوبی قابل تشخیص می باشد همبستگی خوبی بین میزان نفوذپذیری k و نسبت پوکی e لسهای تایباد وجود دارد با افزایش میزان شاخص خمیری زاویه اصطکاک داخلی لسهای تایباد کاهش می یابد و همچنین رابطه خوبی بین شاخص خمیری با حدروانی لسهای تایباد وجود دارد با بررسی های انجام شده مشاهده گردید که پتانسیل رمبندگی درلسهای مورد مطالعه اندک است رفتارژئوتکنیکی لسهای موردمطالعه دشتهای سرخس و تایباد بالسهای چین هند وچکسلواکی و انگلستان شباهت فراوان دارد بطورکلی لسهای دارای خواص ژئوتکنیکی مختص به خود می باشند