سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت اله قنبری – اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران
پریا مرادی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

چکیده:

امروزه دفع ناصحیح فاضلاب در شهرهای کرانه دریای خزر مشک بزرگی را برای ساکنین آن بوجود آورده است. عدم وجود تصفیه خانه فاضلاب شهری در شهرستان بابل و بابلسر و هدایت این فاضلاب ها به رودخانه بابلرود بصورت خام و هیچگونه تصفیه فیزیکی و شیمیایی ، تخلیه فاضلابه ای صنعتی و وارد شدن مازاد کود استفاده شده برای زمین های کشاورزی توسط آبهای باران و یا تراوش در طول بهار و تابستان باعث آلودگی بخصوص آلودگی میکروبی وتهدید آبزیان در رودخانه بابلرود و دریای خزر گردیده است . هدف بررسی ویژگی های کمی و کیفی رودخانه بابلرود و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب می باشد. در این مطالعه با انتخاب ۳ ایستگاه نمونه برداری در نقاط بالا دست . میان دست و پایین دست به ترتیب تحت عنوان ایستگاههای شماره ۳و ۲ و ۱ در چهار فصل سال طی سالهای ۸۳-۸۰ اقدام به ۱۹ مورد نمونه برداری از پارامترهای مختلف فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی نظیر COD , BOD , PH , EC . TDS . TSS . DO , NH4 , NO3 ,PO4 و توتال کلیفرم و کلیفرم مدفوعی طبق روش های استاندار به عمل آمد و سپس مورد سنجش و بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند که مقدار میانگین سالیانه COD در ایستگاه ۳ (مصب) طی سالهای ۸۳ و۸۲ و ۸۱ و ۸۰ به ترتیب ۵ و ۳۸ و ۶۶/۱۴۲ و ۶۰/۶ میلی گرم در لیتر و مقدار میانگین سالانه BOD5 به ترتیب ۳۰ و ۱۷ و ۴۳ و ۱۰ میلی گرم در لیتر نسبت به سایر ایستگاههای نمونه برداری از آهودگی بیشتری برخوردار بوده است یعنی متوسط میزان BOD5 تعیین شده طی ساهای یاد شده به ترتیب ۴/۶ و ۶/۸ و ۳ و ۲ برابر حد استاندارد آن بوده است . مقدرا میانگین فصلی COD , BOD نیز نتایج مشابه ای را نشان داده اند. مقدار میانگین سالیانه فیکال کلیفرم طی سال ۸۰ لغایت ۸۳ در ایستگاه ۳ (مصب) به ترتیب حدود ۴ و ۲و ۴/۴ و ۲/۵ برابر حد استاندارد (۴۰۰ عدد در ۱۰۰ میلی لیتر) تعیین شده است . ایستگاههای مورد سنجش بصورت فصلی و سالیانه برخوردار بوده است. لذا پیشنهاد می گردد با مدیریت صحیح جهت دفع مناسب فاضلاب های شهری و روستایی ، صنعتی ، کشاورزی و شیرابه های ناشی از دفع نامناسب زباله ، برداشت اصولی از بستر رودخانه ، رعایت حریم رودخانه و غیره به منظور جلوگیری از آلودگی آن و در نهایت دریای خزر در جهت حفظ موجودات آبزی اقدام عاجلی بعمل آید.