سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

نیازهای پیچیده امروزی در مورد سواحل نیاز به راه حل های منسجمی است .همانطوری که پارامترهای بیو فیزیکی در طرح اجرایی جهانی سواحل کارهارا آ سان نموده ، سیستم رده بندی و شناخت و طبقه بندی برای حاشیه خطوط ساحلی به منظور توسعه و راه حل مناسب می تواند در عرصه های ساحلی داشته باش د .از زمانی که بررسیهای علمی جدید در مورد سواحل وخطوط ساحلی در اوایل ده هجده شروع شد ، رده بندی و نامگزاری سواحل تا حدی م شکل داشت ،اگر چه تلاشهای بسیاری برای حل این مشکل بعمل آمد . علت این امراین است که طبقه بندی سواحل کاهی اوقات به چند منظور کاربرد وکاربری را در بر دارد . و به همین دلیل برای مطا لعه و رده بندی به روشهای مختلف جهت تقسیم بندی سواحل مورد نیاز می باشد .ا مروزه دانشمندان سعی دارند در مطالعااتعلوم سواحل وطبقه بندی ساحل روابط فرایندی بین شکل وعملکرد ،زمان و مکان را دربیشترین محیط های دینامیکی سواحل انجام دهند . ضرورت ایجاب می کند جهت توسعه پایدار مناطق ساحلی و به منظور حفظ و احیاء و توسعه منابع آب و خاک اراضی ساحلی و ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای کشاورزی و شیلاتی و جهانگردی در این مناطق کلیه خصوصیات طبیعی و غیرطبیعی آن شناسائی و طبقه بندی و پردازش گردن د . بدیهی است در سایه شناخت این خصوصیات بهترین ابزار جهت مدیریت بهینه مناطق ساحلی فراهم آمده و از وارد آمدن خسا رات ناشی از کمبود آمار و اطلاعات به طرحها و پروژه های اجرائی و تحقیقاتی این مناطق جلوگیری خواهد شد روش تحقیق در این طرح بر اساس مطالعات کتابخانه ای ،پیمایش های میدانی گردآوری و جمع بندی اطلاعات موجودو روشهای طبقه بندی سواحل شپارد بوده است بخش عمده ای از ا طلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی سواحل در محیطGIS,RSبا استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM2002 پردازش شده است .و نتایج حاصل ازاین تحققیق شامل گزارشی از وضعیت سواحل استان گیلان و طبقه بندی آن درقالب نقشه ها ،عکس ها،اشکال ، جداول و مستندات می باشند