سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محسن رشدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبدا. . . حسن زاده قورت تپه – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
حسین رنجی تکان تپه – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ به منظور مقایسه عمل کرد ٢٣ رقم کلزای جدید تیپ زمستانه در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به اجرا درآمد . هر کرت شامل چهار خط پنج متری به فواصل ٣٠ سانتی متر بود . در این آزمایش صفات مهم زراعی مانند : ارتفاع بوته ، تعدادغلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، درصد روغن و عمل ک رد روغن اندازه گیری و محاسبه گردید . نتایج حاصل از این بررسی، حا کی از آناست که ارقا م موردآزمایش از لحاظ ارتفاع ، تعدادغلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، عملکرد، وزن هزار دانه ، درصد روغن و عمل کرد روغن در سطح احتمال ١ درصد اختلاف معنی دار داشتند . ارقام Modena, Dexter, Milena به ترتیب با میانگین ۴۳۲۰، ۴۰۴۲ و ۴۰۲۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه و ارقام Elvise, SYN-4 با میانگین ۲۱۵۴، ۲۳۵۰ کیلوگرم در هکتار کمترین عمل کرد دانه را داشتند . رقم شاهد SLM046 با عمل کرد دانه ٣٨٧٩ کیلوگرم در هکتار در جایگاه هفتم قرار گرفت. بیشترین درصد روغن در ارقام Olera, Dexter ، ARC-911004 به ترتیب با ۴۱/۵۰، ۴۱/۴۰، ۴۱/۴۰ درصد و کمترین در رقم RG-9980 با ۳۸/۱۰ درصد مشاهده شد . صفاتی همچون تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته ، بیشترین همبستگی مثبت را با عمل کرد دانه داشتند . و این سه صفت در رقم Milena بیشترین مقدار بود ، درنتیجه این رقم بیشترین عمل کرد دانه را تولید کردو برای کشت در منطقه مناسب می باشد.