سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرانک کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مسعود مشهدی اکبر بوجار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داریوش فتح اله طالقانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

خشکی از مهم ترین عوامل طبیعی است که بر روی رشد گیاه اثر می گذارد. کمبود آب عامل مهمی است که تولید محصولات را محدود می نماید. این امر به و یژه در مناطق خش ک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به ای نکه مناطق خش ک کشورمان نسبت به مناطق نیمه خش ک از وسعت بیشتری برخوردار است و ٦٤ % از کل اراضی زیر کشت ایران در اقلیم نیمه خش ک و دیمزارها قرار دارند این مناطق از اهمیت و یژه ای برخوردا راست . لذا با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان برای شناسایی ارقام مقاوم به خشکی در لوبیا قرمز پژوهشی در سال ١٣٨٤ بر روی سه رقم لوبیا به نامهای گلی ، اختر ، صیاد به صورت فا کتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ٤ تکرار انجام گرفت که در آن ارقام موردنظر در سه سطح و آبیاری بذور با پتانسیل های م ختلف (صفر، ۴-، ۸- و ۱۲-) در چهار سطح انجام شد . در این آزمایش برخی از شاخص های مرتبط با ویگور بذر از قبیل متوسط زمان لازم برای جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه سرعت جوانه زنی روزانه، ضریب سرعت جوانه زنی و شاخص قدرت گیاهچه و سرعت جوانه زنی بر اساس فرمول ماگ ویر و طول ریشه چه، ساقه چه وگل گیاهچه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که رقم گلی مقاومت بیشتری در برابر خشکی و ویگور بالایی دارد.