سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید کریمی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علو
حسن عشایری – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علو
رضا نیلی پور – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علو
طاهره سیما شیرازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه علو

چکیده:

زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه می توانند باعث مسائل و مشکلات روانشناختی فراوانی شوند . کودکان نسبت بـه سـایر گروههای سنی در معرض خطرات جدی تری قرار دارند و به گونه های مختلف به فاجعه واکـنش نـشان مـی دهنـد . در کنـار اختلالات و نشانه های روانی فاجعه مانند افسردگی و اضطراب، نشانه ها و علایم بیرونی همچون مشکلات رفتاری و اخـتلال در مهارتهای اجتماعی نیز حاصل می شود . در مورد آسیب پذیری زبـان بـه عنـوان یکـی از عـالی تریـرین عملکردهـای شـناختی نظریات مختلفی وجود دارد . هدف از تحقیق حاضر بررسی وی ژگیهای زبانی کودکان ۶ و ۹ ساله شهرستان بم چهار ماه پـس از زلزله دیماه سال ۱۳۸۲ این شهرستان و مقایسه آن با ویژگیهای زبانی کودکان ۶ و ۹ ساله شهرستان جیرفت می باشد . روش تحقیق : این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی – تحلیلی می باشد . تعداد ۱۲۰ نفر دختر و پسر دارا و بـدون سرپرسـت از شهرستان بم به عنوان گروه مورد و ۸۰ نفر دختر و پسر از شهرستان جیرفت به عنوان گروه شاهد در نظـر گرفتـه شـد . روش نمونه گیری در مورد کودکان بدون سرپرست شهرستان به با توجه به پراکندگی آنها از نوع در دسترس و در مورد سـایر نمونـه ها از نوع تصادفی ساده بود . برای بررسی ویژگیهای زبانی کودکان از یک آزمون محقق ساخته شامل یک نمونـه گفتـار آزاد، دو نمونه گفتار توصیفی، سه نمونه بازگویی گفتار و چندین پرسش و پاسخ عاطفی استفاده شد . سپس متغییرهای زبانی میـانگین طول گفته، کل واژگان، کل گفته ها، واژگان محتوایی و دستور ی، غنای واژگانی، مهارت اصلاح مکالمه، انتخاب عنوان، عواطف موجود درگفتار و نوع آرزوها از روی نمونه های گفتاری بدست آمدند . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل زبانی به وسیله آزمونهـای آماری t test ، من ویتنی و کای دو مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج : نتایج نشان داد که در هر دو گروه سنی ۶ و ۹ سال، کودکان شهرستان بم از لحاظ زبانی ضعیف تر از کودکان شهرستان جیرفت عمل کرده اند . متغییرهای زبانی میانگین طول گفته، تعداد کل واژگان، واژگـان محتـوایی و دسـتوری، مهـارت اصـلاح مکالمه و انتخاب عنوان بیشتر از سایر متغیرها تفاوت نشان می دادند . همچنین عواطـف منفـی بیـشتری در گفتـار کودکـان ۹ ساله شهرستان بم نسبت به کودکان ۶ ساله مشاهده شد . علاوه بر این، آرزوهای کودکان ۹ ساله بم بر خلاف کودکان ۶ ساله از سطح خودشان فراتر رفته بود و کل جامعه را در بر می گرفت . بحث : نتایج تحقیق حاضر نشان داد؛ اختلالات روانشناختی کودکان پس از زلزله ممکن است به صـورت آشـفتگیهای شـناختی متعددی ظاهر شود و حتی ممکن است زبان را که یکی از عالی ترین عملکرهای شناختی می باشد تحت تاثیر قرار دهـد . ارائـه مداخلات زود هنگام روانشناختی و گفتاردرمانی می تواند مانع از بروز مشکلات مختلف تحصیلی و شناختی درکودکان گردد .