سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا حسین پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام آذربایجان غربی
شهریار ییلاقی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام آذربایجان غربی
قادر منافی آذر – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام آذربایجان غرب

چکیده:

طرح تحقیقاتی حاضر در شرایط آبخوان دشت پلدشت واقع در شمال شرقی استان آذربایجان غربی با میانگین بارندگی سالیانه ۲۳۳ میلی متتر با توزیع بیشترین بارش در فصل بهار (۴۴/۳ درصد سالیانه) از پائیز ۱۳۸۱ به مورد اجرا گذاشته شد هدف از اجرای این طرح با توجه به اهداف تعریف شده آبخوان پلدشت اصلاح و توسعه مراتع بعنوان سکونتگاه قشلاقی عشایر ایل جلالی است . لذاب ررسی و امکان جوانه زنی چهار گونه مرتعی بومی منطقه بنامهای kochia prostrate Onobrychis sativa و Artemisia Siberi , Medicago sativa که از اقدامات ضروری اولیه جهت بازگرداندن و استقرار این گونه های با ارزش مرتعی به عرصه آبخوان با ملاحظه تغییرات احتمالی بستر که بر اثر پخش سیلاب ایجاد می گردد به طریق آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی (۳) در دستور کار تحقیقی قرار گرفت. روش کار بصورت کشت پاییزه و بهاره با دو روش بذرکاری خطی و کپه ای در ردیفهای مختلف با توجه به نوسان رسوب در ردیف های مختلف در جریان پخش سیلاب انجام گرفت که درتاریخ ۳۱/۲/۸۲ آخرین یادداشت های کرتها ثبت گردید و نتایج حاصله بیانگر تفاوت معنی دار در سطح یک درصد بین گونه ها بده که گونه Onobrychis sativa در هر دو کشت بهاره و پائیزه و خطی و کپه ای بالاترین میانگین جوانه زنی را نشان داد و اثر ردیف کشت نیز در سطح ۱ درصد فقط برای گونه Onob. Sativa دارای اختلاف معنی دار میباشد مضافا زمان و نوع کشت بر روی امکان جوانه زنی هیچ کدام از گونه های تحت آزمایش اثر معنی داری نداشته است. بطور کل یگونه های Medicago, sativa , Onobrychis sativa از لحاظ درصد جوانه زنی در شرایط آبخوان دشت پلدشت بدون توجه به فصل و نوع کشت با اولویت کشت در ردیف های میانی اراضی بین دو نهر آب گستر که از لحاظ میزان رسوب تعادل بیشتری دارد بعنوان مناسبتری و بهترین گونه از بین گونه های آزمایشی توصیه می گردد.