سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حمید ابریشمی مقدم –

چکیده:

آستانه گذاری تصویر گرادیان، یکی از پرکاربردترین رو شهای استخراج لب ههای تصاویر است. در اینگونه روش ها پراهمیت ترین مرحله، انتخاب بهینه آستانه است. در این مقاله، الگوریتم تکراریHenstock بمنظور آستانه گذاری بهینه تصویر گرادیان، معرفی و همگرایی آن به اثبات رسیده است. در الگوریتم Henstock هیستوگرام تصویر مجذور گرادیان، بوسیله مجموع دو تابع چگالی احتمال ازنوع گاما مدل گردیده و پارامترهای آنها با استفاده ازروش بیشترین امید، بصورت تکراری، تخمین زده می شود. در این مقاله، برای اثبات همگرایی الگوریتم مذکور اولا ثابت گردیده که آستانه بهینه مطلوب، منطبق بر مینیمم عمومی الگوریتم است و ثانیا نشان داده شده است که روش الگوریتم Henstock در تخمین پارامترهای مدل، منطبق بر روش بیشترین شیب م یباشد. شبیه سازی ها بیانگر عملکرد مناسب و قابل اطمینان الگوریتم فوق در آستان هگذاری بر تصاویر گرادیان است.