سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم معنوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد بخش فنی مهندسی دانشگاه تر
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامتر سرعت خطی جریان آب بر کارایی سیستم الکترونیکی بر ایجاد رسوب در مبدل های حرارتی می باشد. غلظت یونهای آب مورد استفاده در این آزمایش ۱۵۲۰ppm می باشد که با سرعت های m/s 0/8,0/5,0/2 در درون لوله در جریان است. در مجموع دو سری تست یک بار بدون اعمال میدان الکترومغناطیس و یکبار با اعمال میدان الکترومغناطیس به مدت ۴۰ ساعت انجام شد. نتایج نشان می دهد که در کمترین سرعت میزان کارایی سیستم الکترونیکی حداکثر است به گونه ای که در سرعت %۵۹ ۰/۲ms و %۶۵ ۰/۵m/s و در -%۵۴ ۰/۸m/s کاهش در مقاومت رسوب مشاهده می شود.