سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا ترکمنی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

باتوجه به پیشرفت روزافزون صنعت و افزایش استفاده ازموادشیمیایی وسوانح ناشی ازآن ها اشنایی با این موادواگاهی ازروشهای ایمن جهت کاربا آنها ضروری به نظر می رسد ازموارد مههم دیگراگاهی ازروشهای اطفای حریق و سوانح نشی ازموادخطرناک می باشد کلیه موادخطرناک رامیتوان بدین گونه دسته بندی نمود موادشیمیایی به کاررفته درکشاروزی و باغبانی موادخورنده اسیدها وبازها موادسمی موادمنفجره اکسیدکننده ها مانندنیترات امونیوم موادرادیواکتیو مبردها موادقابلاحتراق /قابل اشتعال بسته بنوع ماده خطرناک روشهای ایمن کاربا آنها واتخاذراهکرهای مناسب درحین سوانح ناشی ازآنها متفاوت می باشد که دراین مقاله موارد مذکوربررسی و ارایه شده اند