سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم شاکری – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است تا با استفاده از رابطه دو مقوله ارتباط با مردم و ایجاد انگیزش همبستگی دو عامل ۱- پرداخت پاداش و یا تخفیف نقدی به مشترکانی که کاهش مصرف برق داشته و یا هزینه بهای برق مصرفی را به موقع پرداخت نموده اند و ۲- کاهش مصرف برق و پرداخت بموقع هزینه ها را با استفاده از فرمول ضریب همبستگی نرمال اندازه گیری نمائیم. بدین منظور با انتخاب یک جامعه آماری از چند قشر مختلف جامعه از جمله: کارمند، معلم، کارگر، مغازه دار، بنا و ……… . چند گونه عامل ایجاانگیزه و مشوق از قبیل مشوقهای مالی و اقتصادی، محبوبیت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند، سپس ارتباط میان این عوامل انگیزش و دستیابی به هدف سنجیده می شود. مقاله حاوی مقدمه، مبحث ارتباط و انگیزش، تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری، پرسشنامه و فهرست ماخذ می باشد.