سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش بقال نژاد – رئیسگروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه کارون بزرگ ، سازم

چکیده:

بهره بردار ی بهینه از مخازن سدها در گرو برنامه ریزی ها در گام ها ی زما نی کوتاه مدت وبلند مدت می باشد . بطور کلی بهره برداری مخازن سدها وابسته به مقاد یر آورد رودخانه ها می باشد. مقادیر آب ورودی به مخازن سدها با توجه به وضعیت هیدرولوژیکی و شر ایط متفاوت آب و هوائی ، متفاوت می باشد . در این مطالعه سعی گردیده است که سیستم هشدار سیل رودخانه مارون بطور Real Time در مقطع سد مخزنی مارون ارئه گردد. به منظور تهیه سیستم هشدار سیل از نرم افزار WMS استفاده شده است. به طور کلی جهت ارائه سی ستم هشدار سیل، دو مرحله اساسی را می بایست انجام داد که ا ین مراحل عبارتند از : الف- کا لیبراسیون مدل حوزه آبریز بر اساس داده ها ی تار یخی ثبت شده از جمله : دبی رودخانه ، بارندگی و درجه حرارت .ب- روند یابی سیلاب در مقاطع مختلف رودخانه با استفاده از روش ها ی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی.