سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید جواد میرمحمد صادقی – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین کوثری – دستیار تحقیقاتی، دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

داشتن شاخص کیفیت روسازی خطوط اهمیت ویژه ای در شناخت وضعیت کیفی خط دارد. امروزه روش دقیقی در تعیین شاخص کیفیت خط در خطوط ریلی کشور که کلیه موارد خط اعم از ادوات و هندسه خط را در برگیرد، وجود ندارد. آنچه در این تحقیق آمده است بررسی اهم شاخص های ادوات خط و هندسه خط در عرصه جهانی و ارزیابی آنان با وضعیت خطوط کشور و در نهایت ارائه مدلی مناسب جهت تعیین شاخص کیفیت خط میباشد.
این مدل نقش کلیدی در پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران دارد.