سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مشکینیان – دانشکده بهداشت زاهدان
ادریس بذرافشان – دانشکده بهداشت زاهدان

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی میزان سرب محیطی موجود در هوای منطقه ۱۲ شهرداری تهران و نیز بررسی غلظت سرب موجود در ادرار کارگران خدمات شهری همان منطقه می باشد. در تحقیق حاضر کارگران گروه مرد با افراد گروه کنترل که به غیر از متغیر محیط کار در سایر موارد با آنها همسان بوده اند مورد مقایسه قرا رگرفته اند. با استفاده از روش نمونه برداری و آنالیز پیشنهادی EPA میزان سرب هوا در سه ایستگاه اندازه گیری شده نمونه های گرفته شده از هوا به منظور تعیین مقدار سرب آنها توسط تکنیک جذب اتمی مورد آنالیز و قرائت قرار گرفتند: نتایج نشان داد که میانگین غلظت سرب در هر سه ایستگاه و در کل منطقه ۱۲ به جز در روزهای پنجشنبه و جمعه بیش از حد مجاز kg/m3 5/1بود. همچنین نمونه های ادارار گرفته شده از افراد گروه مورد و شا هد بر طبق روش پیشنهادی HSIE توسط تکنیک جذب اتمی برای تعیین میزان سرب آنالیز گشتند. میانگین غلظت سرب ادرار در افراد گروه مورد بطور معنی داری (P=0.000) بیشتر از حد استاندارد (۲۰۰g/litµ) بوده و ۱/۷۷ درصد این افراد دارای غلظت سربی بیشتر از حد استاندارد بودند. آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین غلظت سرب ادرار کارگران گروه مورد نسبت به افراد گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است(P=0.000)با توجه به آزمون Kruskal-wallish انجام شده مشخص گردید که میزان سرب ادارار درافراد گروه مورد مستقل از میزان تحصیلات آنها و شیفت کاری افراد می باشد.