سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود شیخ وانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری – دانشگاه سیستان و بلوچستان ، گروه عمران
محمد نخعی – دانشگاه تربیت معلم ، گروه زمین شناسی
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی ، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان برای توسعه ، مدیریت و تصمیمات کاربری اراضی و جلوگیری از آلودگی آب زیرزمینی بسیار مفید است . روش DRASTIC به طور وسیعی برای ارزیابی آسیب پذیری در مقیاس ناحیه ای مورد استفاده قرار گرفته است . این تحقیق با هدف پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت بیرجند انجام شده است. نتایج حاصل از مدل DRASTIC نشان می دهد که آسیب پذیری آبخوان دشت بیرجند در دو گروه قرار می گیرد . بطوریکه ٩٨,٤٠ درصد در محدوده آسیب پذیری کم و ١,٦٠ درصد در محدوده آسیب پذیری قابل اغماض قرار می گیرد .