سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
امیر خاکپور – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا
نوشین خزاعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دا
مژده سروش – دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی زاهدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده محیط زیست

چکیده:
ارزیابی یکی از روش‌های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی در دسترس برنامه‌ریزان، مدیران و تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست‌محیطی که در نتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه پدیدار می‌شوند را شناسایی نموده و گزینه‌های منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند. یکی از پروژه های مشمول قانون ارزیابی پروژه های پتروشیمی می‌باشند. بر این مینا، طرح اتیلن پتروشیمی ابن سینا همدان بر اساس روش ماتریس سه بعدی مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع بندی نتایج ارزیابی اثرات طرح نشان داده است بیشترین اثرات مثبت حاصل از اجرای این طرح بطور عمده مربوط به مرحله بهره برداری می‌باشد. از طرف دیگر بیشترین اثرات منفی طرح در دوره ساخت و بهره برداری پدید می‌آید که لازم است در این مورد تمهیدات کافی برای کاهش اثرات منفی طرح در دوره ساخت و بهره برداری اعمال گردد.