سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران انصاری – اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی شیمی
چنگیز دهقانیان – اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

پیل سوختی منبع جدیدی از انرژی بشمار می رود و هر روز جایگاه مهمی به خود اختصاص م ی دهد. برای فعالیت پیل سوختی نیاز به دستگاهی است که بتواند هیدروژن و اکسیژن مورد نیاز این پیل را ب رآورده سازد. این دستگاه بنام الکترولایزر نامیده م یشودکه راندمان کافی برای تولید هیدروژن و اکسیژن مورد نیاز پیل سوختی را داشته باشد . در این تحقیق پارامتر غلظت از محلولهیدروکسید پتاسیم بر روی نرخ تولید هیدروژن و اکسیژن در یک الکترولایزر طراحی شده با غشاء آزبست مطالعه شده است تا غلظت به ینه محلول ه یدروکسید پتاسیم که باعث ماکزیمم راندمان برای الکترولایزر می شود تعیین گردد . نتایج نشان دادند که غلظت ۲۷ % از محلول هیدروکسید پتاسیم ماکزیمم راندمان را برای الکترولایزر تولید می کند.