سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مژگان مشایخی – کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:

به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات و فعالیتهای آبخیزداری انجام شده در حـوزه کامه در شهرستان تربت حیدریه ( استان خراسان ) و همچنین کسب دیدگاه و نظرات به ره برداران مـستقیم ازفعالیتهای انجام شده نسبت به نحوه انجام و بازدهی عملیات آبخیزداری این تحقیق اجرا شده است . برای تعیین م یزان اثرات عملیات آبخیزداری ( عملیات مکانیکی و بیولوژیکی ) از پرسشنامه های بهره بردار که مجموعه ای از سوالات را در این رابطه در برگرفته بود استفاده گردید و در مجموع نزدیک بـه ۵۰ خـانوار درنطقه تحقیق انتخاب شدند که شامل خانوارهای کشاورز وخوش نشینان روستا بودند . جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری با خانوارها ومشاهدات میدانی از مکان سازه هـا و همچنـین نحوه اثر بخشی این سازه ها از نظر فیزیکی در منطقه بوده است .تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدلهای (IRR ( و (NPV (انجام گردید همچنین از نرم افزار Excel و و SPSS جهت دسته بندی و تجزیه و تحلیل آمارها و اطلاعات استفاده شد . عمده ترین نتایج ایـن تحقیـق نشان داد که بر اساس نرخ بازده داخلی و ارزش خـال ص کنـونی تولیـدات کـشاورزی ، اجـرای طرحهـای آبخیزداری دارای اثرات مثبت بوده و توجیه اقتصادی را برای عملیات آبخیزداری به همراه دارد .