سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر مهرداری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران
نعمت اله قنبری اسبویی – کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست مازندران

چکیده:

آلودگی هوا یکی از معضلات زیست محیطی و بهداشتی است که سلامت فیزیولوژیکی و روانی انسانها و نیز سایر موجودات زنده را مورد تهدید قرار می دهد لذا به منظور ایجاد شرایط مناسب زیست محیطی و پیشگیری از این اثرات تعیین میزان ذرات و نیز گازهای خروجی از دودکش صنایع امری ضروریست. این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی الاینده های شیمیایی هوا در بعضی از صنایع مازندران صورت گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که پس از شناسایی صنایع مورد نظر سنجش ذرات خروجی از دودکش براساس روش گراویمتریک و درخصوص گازهای خروجی از دودکش با روش الکتروشیمیایی بااستفاده از دستگاههای غبارسنج و گازسنج و اندازه گیری در یک سوم ارتفاع Duct بعد از سقف بعمل آمده است. یافته ها نشان دادند که میزان ذرات و گازهای خروجی از دودکش بعضی از صنایع مازندران بیش از حدود مجاز زیست محیطی است و اختلاف معنی داری بین نتایج اندازه گیری و حدود مجاز استانداردهای زیست محیطی وجوددارد. لازم به ذکر است که ایجاد آلودگی هوا از صنایع موردبررسی فقط از خروجی دودکشهای آنها نمی باشد بلکه در بسیاری از موارد شدت آلودگی از محلهای غیر دودکش بسیار زیاد است که این امر به نوبه خود تاثیر بسزایی در افزایش شدت آلودگی هوای منطقه و محیط زیست اطراف دارد.