سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا بردبار – دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه پونا هندوستان- استادیار، عضو هیات ع
حسین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
مهدی کریم سریزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
محمدحسین حسنی – کارشناسی اقتصاد بازرگانی، رئیس اداره کارگزینی شرکت توزیع نیروی برق اس

چکیده:

بهره وری نیروی انسانی مهمترین عاملی است که امروزه، هدف غایی اکثر سازمان هاست.به طوریکه منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدلیلی هستند که موفقیت و بقا سازمان به آنها بستگی دارد. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی در سطح مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قم می باشد. همچنین تحقیق حاضر در صدد است به بررسی ارتباط بهره وری نیروی انسانی با مشخصات فردی پرسنل بپردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای – میدانی می باشد. در این راستا، برای بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی، از تئوری هرسی و گلداسمیت و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش، از آمار توصیفی و استباطی استفاده گردید.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که میزان بهره وری نیروی انسانی در سطح مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قم مطلوب بوده و از میزان متوسط بالاتر است. یافته های دیگر این پژوهش دلالت بر آن دارد که بین بهره وری مدیران و کارکنان اختلاف معناداری وجود داشته و بهره وری مدیران از بهره وری کارکنان بیشتر می باشد.همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباط بین سن و بهره وری نیروی انسانی در سطح مدیران و کارکنان مثبت بوده ولی این رابطه معناداری نیست. همچنین بین سابقه خدمت و میزان بهره وری نیروی انسانی در سطح مدیران و کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه براین، ارتباط بین میزان تحصیلات و بهره وری نیروی انسانی نیز مثبت و معنادار می باشد. و در پایان پیشنهاداتی به منظور افزایش و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان قم ارائه شده است.