سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیمین مهدی زاده – مسئول مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز
شهرزاد درخشان –
فاطمه نوروز علیزاده –

چکیده:

در این بررسی غلظت مواد پرتوزا در نمونه های مختلف شامل رسوبات، پساب ها، آب خروجی ، لجن ها ومحصولات نهائی در پالایشگاه شیراز، مجتمع پتروشیمی شیراز، حوضه بهره برداری آغاز و دالان، حوضه گازی نار و کنگان و درحوضه بهره برداری نفت و گاز گچساران اندازه گیری شد. در این رابطه رادیونوکلئیدهای Th-232 ، Ra-226 ، Ra-228، K-40 ، Cs-137 در نمونه های جامد بر حسب Bq/Kg از وزن نمونه خشک شده و در نمونه های مایع بر حسب Bq/Lit توسط یک دستگاه طیف نگار گاما بدست آمد. از کل نمونه های جمع آوری شده، بیشترین غلظت پرتوزایی، مربوط به نمونه های جامد بوده است. بیشترین غلظت پرتوزایی رادیونوکلئید ۲۲۶Ra در یک نمونه خاک گودال سوخت مرکز تفکیک در حوضه گازی نار و کنگان و برابر ۲۰Bq/Kg بدست آمده که بالاتر از حد پاکسازی است.
بیشترین مقدار غلظت پرتوزایی رادیونوکلئید ۴۰K در یک نمونه رسوبات گودال سوخت مربوط به یک چاه در حوضه بهره برداری نار و کنگان برابر با Bq/Kg 600 مشاهده گردیده است. بیشترین غلظت پرتوزایی رادیونوکلئیدهای ۲۲۸Th نیز در حوضه گازی نار و کنگان در دو نمونه خاک گودال سوخت مربوط به دو چاه و به ترتیب برابر با ۳۷Bq/Kg و ۴۰Bq/Kg اندازه گیری گردیده است. در کلیه نمونه های مایع غلظتهای پرتوزایی بسیار پایین بوده است. با توجه به مقادیر غلظت پرتوزایی رادیونوکلئیدهای فوق به جز در یک نمونه در نار و کنگان، در سایر مناطق غلظت رادیونوکلئیدها کمتر از حد پاکسازی آژانس محیط زیست آمریکا می باشد.