سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کریم یوسفی پور – پژوهشگر و کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، مدیر سیستم ها و زمانبند

چکیده:

شناسایی نیروی انسانی موجود در سازمانها و یا نیروی انسانی متقاضی استخدام برای سازمانها، با ویژگی های مختلف روانشناختی از جمله سنخ شخصیتی، مرجع کنترل ، انگیزه پیشرفت، توانمندی های مدیریتی، انعطاف پذیری، استقلال در تصمیم گیری، سازگاری شغلی، مسئولیت پذیری و … از یک طرف و شناختاستعداد ها و مهارتهای خاص انان ازجمله دقت، توانایی مونتاژ، شناخت اجزا، استعداد های صنفی و … از طرف دیگر می توانمبنایی برای مدیران برای اخذ تصمیمات سازمانی باشد. وجود این اطلاعات به مدیران کمک می کند که بتوانند با شناخت دقیق و نسبتا کامل از مجموعه کارکنان تحت پوشش خود ادامه به تصمیم گیری سازمانی از جمله انتصاب، تغییر شغل، جابجایی، تشویق و تقدیر، پاداش ، اعطای پستهای مدیریتی، واگذاری کار و … نماید.
به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر ابزارهای روانشناختی و آزمونهای فراوان ومتنوع روانشناسی، توسط روانشناسان، ابداع و تنظیم گردید ه است، ولی زمانی که تعداد پرسنل زیاد باشد و یا در مواقعی که می بایستی تعداد زیادی متقاضی ورود به سازمانی را مورد ارزیابی قرار داد، حجم زیاد اطلاعات جمع آوری شده (که غالبا نیز از نوع کیفی می باشد) ، مقایسه و استخراج نتایج از آنها، مشکل و گاهی حتی نا ممکن می باشد. لذا برای تحلیل چنین داده هایی نیازمندمنطق و دستگاه تحلیلی ویژه ای است که امروزه تحت عنوان تئوری مجموعه های فازی (Fuzzy Sets) یا منطق فازی (Fuzzy Logic) به دنیا معرفی شده که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.