سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریتف دانشگاه آزاد فیروزکوه، ایران
ماهرخ مختاران – استادیارف دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد فیروزکوه، ایران

چکیده:
یکی از سبک های مدیریتی، سبک مدیریت مشارکتی می باشد که در آن به منظور بهبود عملکرد سازمانی سعی می شود از نظرات کارکنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی استفاده شود. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی و ارزیابی نقش و تاثیر سبک مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و انگیزش کارکنان وزارت آموزش و پرورش می باشد. تحقیق انجام شده از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان وزارت آموزش و پرورش می باشد که تعداد آن ها ۲۶۰۰ نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش ، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و حجم نمونه باتوجه به حجم جامعه آماری و باتوجه به جدول کرجسی و مورگان، ۳۳۵ نفر می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق از نوع میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده، همچنین از نوع کتابخانه ای بوده که از کتبف مجلات و …، استفاده شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار لیزرل مورد استفاده خواهد گرفت. نتایج حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین همکاران، سرپرست، شغل و پرداخت با رضایت شغلی و همچنین ارتباط معنی داری بین نظارت و سرپرستی و ارتباط با همکاران با انگیزش وجود دارد. همچنین بین مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و انگیزش کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.