سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن کریمی – کارشناس ازن سنجی، اداره کل هواشناسی استان اصفهان
لیلا امینی – کارشناس ارشد پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان
اکرم پرنده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

از ابتدای دهه ۱۹۷۰ کاهش ناگهانی مقدار ازن کل جو درقطب جنوب مشاهده و پس از انجام تحقیقاتی در این زمینه گازهای کلروفلوئورکربنها (CFC) مسئول کاهش ازن دانسته شدند. کاهش ازن کل، افزایش اشعه مرگبار فرابنقش و در پی آن افزایش بیماریهای پوستی و چشمی و کاهش محصولات کشاورزی و دریایی خواهد بود.
در این پژوهش ۲۱ ایستگاه ازن سنجی در نقاط مختلف کره زمین انتخاب شده اند و ا زآنجایی که توزیع متوسط غلظت ازن کل، تابعی از عرض جغرافیایی است، ایستگاه های انتخاب شده درعرضهای استوا، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ نیمکره شمالی و جنوبی و قطبین قرار دارند.
داده های ازن کلی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ از این ایستگاه ها جمع آوری و پس از اصلاحی و آزمون های مربوطه نمودارهای دراز مدت سالیانه و نمودار متحرک ۱۱ ساله رسم و در نهایت درصد کاهش ازن کل جو در طی دوره آمرای و از ابتدای شروع بحران کاهش ازن برای تمامی ایستگاهها بدست آمده است. نتایج حاصل نشان داد که کاهش غلظت ازن کلی جو مختص قطب جنوب نبوده بلکه عرضهای دیگر کره زمین ازجلمه کشورمان ایران و به خصوص قطب شمال دراین اواخر کاهش چند درصدی غلظت ازن کل را داشته اند و همچنین هرچه از استوا به سمت عرضهای بالاتر و قطبین پیش می رویم درصد نقصان ازن کل جو افزایش می یابد.