سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا سادات کاتبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه
اصغر صرافی زاده – استادیار دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بانکهای بزرگ دنیا هم اکنون در رقابتی شدید برای ورود به بازار تراکشنهای الکترونیک و ارائهخدمات بانکداری الکترونیک می باشند. استقرار بانکداری الکترونیک در هر کشور مستلزم شناخت هرچه بیشتر زیر ساختارها و زیر بناهای آن میباشد. در این مطالعه زیر ساختهای فنی – امنیتی وفرهنگی – آموزشی بانک رفاه در راستای ایجاد بانکداری الکترونیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. هدف نهایی از این پژوهش پس از غنی تر کردن تئوریهای مربوط به بانکداری الکترونیک و تعیین جایگاه بانک رفاه از نظر وضعیت و پیشرفت در بکارگیری این فناوری، تعیین راهکارهای ایجاد بانکداری الکترونیک در بانک رفاه می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف به روش کاربردی و از نظر اجرا به روش توصیفی – پیمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجهحاصله از آزمون T-TEST و آزمون Bionomil Test اینست که بانک رفاه از نظر فنی – امنیتی جهت استقرار بانکداری الکترونیک آماده نمی باشد ولی از نظر فرهنگی – آموزشی شرایط ورود به صنعت بانکداری الکترونیک را دارا می باشد.