سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیراصلان حسین زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
علی رضا رضازاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

پنج رقم انتخابی از آزمایشات بررسی پایداری عمل کرد ارقام ، چهار رقم انتخابی از آزمایش بررسی صفات کمی و کیفی ارقام زودرس ، چهار رقم انتخابی از آزمایش بررسی صفات کمی و کیفی ارقام دیررس و چهار کلون انتخابی حاصل از تلاقی ارقام پیکاسو × هرتا و رقم آگریا به عنوان شاهد منطقه تحت شرایط یکنواخت در قالب طرح آماریبلوک های کامل تصادفی ، مجموعًا با ١٨ تیمار در چهار تکرار مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند . از هر کرت آزما یشی (دارای چهار خط شش متری با تر اکم بوته ۲۵×۷۵ سانتی مترمربع) تعداد ١٠ بوته تصادفی از دو خط وسط ، انتخاب و یادداشت برداری های مربوط به صفات ، تعداد و قطر ساقه اصلی در بوته ، وزن غده در بوته ، تعداد غده در بوته ، ارتفاع بوته و تعداد غده های به قطر کوچکتر از ٢٨ میلی متر در بوته ، تعداد غده های به قطر ۵۵-۲۸ میلی متر در بوته و تعداد غد ه های به قطر بیشتر از ٥٥ میلی متر در بوته بعمل آمد . عملکرد در واحد سطح نیز محاسبه گردید. تجزیه واریانس مرکب دو ساله (۱۳۸۳-۱۳۸۲) و مقایسه میانگین صفات فوق انجام شد . ضرائب همبستگی بین صفات فوق الذکر محاسبه شد . صفت وزن غده در بوته بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد در واحد سطح نشان داد (۰/۶۳=r) که البته سایر صفات از جمله تعداد غده ها یا قطر بیش از ٥٥ میلی متر (۰/۵۹=r) اصلی در بوته (۰/۵۹=r) ارتفاع بوته (۰/۵۴=r)، تعداد ساقه اصلی در بوته (۰/۵۴=r) ، تعداد غده در بوته (۰/۴۳=r) نیز در سطح احتمال ۱% همبستگی مثبت با صفت عمل کرد غده در واحد سطح از خود نشاندادند.