سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیار گروه سازه
احمد حسینی کردخیلی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر مولفه قائم نیروی زلزله و مطالعه این اثر بر روی ساختمانهای فولادی با سیستم قابخمشی فولادی(MRF) پرداخته می شود. مطالعه و ارزیابی بندهای مختلف ویرایش سوم آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، درباره مولفه قائم و بررسی آنها با توجه به شتابنگاشتهای بم ( ۲۰۰۳ ) و نورتریج ( ۱۹۹۴ ) به چند ساختمان معین از اهداف این تحقیق به شمار میروند؛ بدین ترتیب که اثر مولفه قائم شتاب زلزله بر دهانه های بیش از ۱۵ متر و دهانه های دارای بار متمرکز در وسط آنها و نیز اثر مولفه قائم بر بالکنها مورد توجه قرار گرفته است. تحلیلهای انجام گرفته در محدوده خطی مصالح م یباشند. علت استفاده از تحلیلهای خطی، کاربرد روابط آیین نام های در موارد طراحی میباشد که تنها موارد خطی در این موارد استفاده میگردد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان
دریافت که با وارد شدن بار متمرکز، بر اثرات مولفه قائم زلزله بر برش و لنگر تیرها و نیز نیروی محوری ستونها افزودهمیگردد و بعلاوه نتایج ناشی از روابط آیی ننامه بسیار محافظه کارانه می باشد. رابطه آیین نامه تاثیر مولفه قائم بر دهانه دارای بار متمرکز را بیشتر از نتایج حاصل از شتابنگاشتها بدست میدهد. در مورد بالکنها نیز میتوان گفت که رابطه آیین نامه، نتایج قابل قبولی بدست میدهد که حتی در برخی مواقع نتایج را اندکی دست پایین برآورد میکند ولی با تقریب بسیار خوبی قابل استفاده در موارد طراحی میباشند.