سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حکمت شعار – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی سبزوار
محمدعلی لحمی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسن رخشانی – استادآمار عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

باتوجه به اینکه رانندگان وسایل حمل ونقل سنگین ( باربری ) ساعتهای متمادی و طولانی به رانندگی می بپردازند و کار آنها نیز به صورت نشسته و یکنواخت است و انتظار می رود که درمعرض بروز ناهنجاریهای اسکلتی , عضلانی , قرارداشته باشند لذا برآن شدیم تا این تحقیق رادر زمینه اختلالات اسکلتی , عضلانی رانندگان پایانه های باربری ا نجام دهیم . دراین مطالعه تعداد ٩٧ نفر از رانندگان پایانه های باربری شهرستان سبزوار بطور تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند مطالعه به روش مشاهده ای مقطعی (Cross sectional) براساس با استفاده (SRS) نفربصورت نمونه گیری تصادفی ساده ٩٧ تکنیک مشاهده و پرسش نامه تعداد از روشهای آماری انتخاب و تاثیر وضعیت بدن در متغیرهای مورد نظر بررسی و سپس داده با ۲ استیودنت و آنالیز T-(X ( مورد آزمون های کااسکوئر (SPSS) استفاده از نرم افزار واریانس یک طرفه جهت تعیین همبستگی بین متغیرهای مستقل و زمینی و متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج تحقیق رابطه معناداری را بین :
-١ درد ستون فقرات و وضعیت نشستن پشت فرمان
-٢ اسکولیوز با وزن بدن
-٣ ناهنجاری لگن با متغیرهای سن و نگهداری کیف پول درجیب عقب شلوار
-٤ افتادگی شکم با متغیرهای سن و وزن و سابقه کار
-٥ لوردوز کمری با وضعیت صندلی راننده نشان داد .