سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا بابایی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این بررسی به منظور ارزیابی لاین های خالص سویا در شرایط کم آبی تعداد ٢٥ لاین خالص پرمحصول سویا در قالب طرح لاتیس ساده ۵×۵ در دو آزمایش جداگا نه با شرایط آبیاری نرمال و کم آبی مورد ارزیابی قرار گرفتند . اعمال تنش براساس ١٥٠ میلی متر از سطح تشتک تبخیر کلاس A در مقایسه با شاهد ٦٠ میلی متر تبخیر برای آبیاری نرمال صورت گرفت . خصوصیات زراعی مهم در طول دوره رویش و پس از برداشت یادداشت برداری و تعیین گرد ید . تجزیه واریانس صفات و آزمون t در شرایط نرمال و تنش ، مقایسات میانگین براساس آزمون دا نکن انجام شدو پارامترهای آماری : میانگین، واریانس، ضریب تغییرات و همبستگی بین صفات تعیین و برای ارزیابی و شناسایی لاین های متحمل به خشکی از شاخص های GMP ،MP ،SSI و STI استفاده گردید . میانگین صفات ارتفاع ، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه ، وزن صد دانه و طول دوره رویش در محیط تنش نسبت به محیط غیر تنش کاهش و عمق نفوذ ریشه افزایش یافته و تفاوت حاصله توسط آزمون t معنی دار و برای صفات تعداد شاخه فرعی ، درصد روغن و پروتئین غیر معنی دار بود . تجزیه واریانس صفات لاین های مورد بررسی در شرایط نرمال برای کلیه صفات بجز درصد روغن و پروتئین ، ارتفاع و عمق نفوذ ریشه در سطح ١% معنی دار بود . در شرایط تنش تفاوت بین لاین های مورد بررسی از حیث کلیه صفات بجز درصد روغن و پروتئین و عمق نفوذ ریشه در سطح ١% معنی دار بود. براساس نتایج حاصله : لاین ها ی L ،Williams x Columbus ، (Columbus x Hobbit)3 و L. 17(S. R. F. x Hobbit) براساس مجموع شاخص ها بکار رفته بعنوان متحمل ترین لاین ها انتخاب گردید.