سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی لطیفی رستمی – شرکت تکنیکان، ایران
غلامرضا شیرازی رستمی – شرکت فن آوران فرزانه ایران
فاطمه حاجی زاده رستمی – شرکت فن آوران فرزانه ایران

چکیده:

با ظهور شیوه های اجرای پروژه ب ه صورتهای طراحی – ساخت ) (DB ، طراحی – ساخت – بهـره بـرداری ) (DBO ، مـدیریت ساخت ) (MC و ساخت – بهره برداری – انتقال (BOT) ، بعنوان انتخابهای موفـق اجـرای پـروژه هـا در بخـش عمـومی، نگرش نوینی در احداث صنایع توسط دولتها و کارفرمایان ایجاد شـده اسـت . اسـتفاده از شـیوه هـای متنـوع تـامین کـالا و طراحی، منجر به موفقیتهای بیشتر در پروژه ها شده است . در پروژه های بخش زیر بنایی و عمومی این امر به معنی استفاده از منابع مالی غیر مستقیم، طراحی های خلاقانه و جدید، هزینه پایین تر انجام پروژه ها و امکـان برنامـه ریـزی بلنـد مـدت سرمایه می باشد . با استفاده از معیار هایی برای انتخاب شیوه اجرای پروژه ، کارف رمایان می توانند روش اجرای پـروژه هـای جدید خود را مشخص نمایند . در این مقاله به تحلیل این روشها و ابزارهایی که می توان با استفاده از آنها شیوه اجرای پروژه را انتخاب کرد و همچنین به مزایا و معایب شیوه های متداول اجرا در ایران پرداخته و در پایان آنهـا را بـا یکـ دیگر مقایـسه کرده و سعی در ارائه پیشنهاد برای افزایش قابلیتهای آن برای آینده داریم .