سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
علی محمد نوفرستی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
سیدمحمود سروریان – کارشناس جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و دانشجوی سابق کارشناسی دانشگ
جواد بصیرت – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده:

فرایند ورود عمودی آب به داخل زمین از سطح خاک را نفود می گویند. بررسی نفوذ آب در خاک چه در رابطه با شیوههای آبیاری و چه در مطالعه فرسایش ابی خاک بسیار با اهمیتاست. سرعت نفوذ آب درخاک به رطوبت اولیه، نیروی مکش، بافت خاک، ساختمان و وجود یا عدم وجود افق های مختلف در خاک وابسته است.معادله های مختلفی برای تعیین چگونگی نفوذ آب در خاک وجود دارند که برخی از انها پایه و اساس علمی داشته و برخی دیگر اصالت علمی ندارند بلکه بر شکل منحنی سرعت نفوذ و زمان استوارند.
این تحقیق به منظور بررسی چگونگی نفوذ آب در خاک و ارزیابی معادلات نفوذ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند که خاک آن در اکثر نقاط دارای بافت لوم شنی می باشد انجام گرفت، آزمایشات نفوذپذیری در هشت نقطه که بهطور تصادفی انتخاب شدند انجام گرفت. برای محاسبه نفوذپذیری از روش صحرایی استوانه های مضاعف استفاده گردید. برای هر یک از نقاط ، چهار معادله کوستیاکف ، کوستیاکوف – لوئیس ، فیلیپ و SCS استخراج و با یکدیگر مقایسه شدند و مشخص گردید معادله کوستیکوف – لوئیس بهترین مدل شبیه سازی نفوذ در خاکهای با بافت لوم شنی می باشد.