سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدجعفر سیداخلاقی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

امروزه تحول دردیدگاههای توسعه حاکی از تغییرات عمده در بسیاری از زمینه ها است اهدافی همانند رشداقتصادی به سمت رشد کیفی بهبود محیط زیست عدالت اجتماعی و پایداری توسعه در همه ابعاد گرایش پیدا کرده و تاکید برمداخلات دولت ها و ارائه کمک ها و یارانه ها جای خود را به توانمندسازی محیطی برای رشد فعالیتها و توسعه نهادهای عمومی و محلی و نیز مشارکتی کردن هرچه بیشتر فرایند توسعه داده است از این رو بدون تردید در طرحها و پروژه های توسعه سرمایه انسانی از عوامل تعیین کننده بشمار می اید و مشارکت مردم یکی ازمولفه های اساسی در پایداری و موفقیت طرحها و پروژه های توسعه ای می باشد از طرفی با گسترش برنامه ریزی اجتماعی نیازمند درک درستی از میزان مطلوبیت اثربخشی و اثرگذاری این برنامه ها هستیم و لذا بررسی و قضاوت پیرامون میزان موفقیت برنامه و طرحها دارای اهمیت زیادی است. دراین طرح پس از گذشت یک دهه از تهیه و اجرای طرحها و پروژه های مشارکتی در بخش توسعه منابع طبیعی استان اردبیل مشارکت بهره برداران دربرنامه ریزی و اجرای پروژه های مشارکتی مورد بررسی و ارزیابی علمی قرارگرفتهاست.