سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شریفان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – گروه مهندسی آ
بیژن قهرمان – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

چکیده:

در عصر کنونی محدودیت منابع آب ی جهت تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و غیرکـشاورزی موجـب بـروز مشکلات عمدهای شدهاست و باران بهعنوان یکی از مهمترین منـ ابع آبـی موجـود محـسوب مـی شـود . بنـابراین پیش بینی و برآورد نزولات جوی برای هر منطقه و آبخیز بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین پارامترهـای اقلیمـی در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب میگردد . برای پیش بینی باران میتوان از سری های زمـانی اسـتفاده نمـود . هدف از انجام این تحقیق بررسی مناسب ترین مدل برآورد باران می باشد، بطوری که بـا بکـارگیری بـاران هـای SARIMA و پس از تعیین پارامترهای مدل غیر فصلی و فصلی مدل (۱۳۵۳-۷۸) ساله ۲۶ روزه و ماهانه دوره ۱۰ و با استفاده از نـرم افـزار MINITAB مقـادیر بـاران ۱۰ روزه، ماهانـه چهـار سـال آخـر دوره (۱۳۷۹-۸۲) در ایستگاههای فاضل آباد ( با اقلیم مرطوب ) ، گرگان ( با اقلیم نیمه مرطـوب ) ، مـراوه تپـه ( بـا اقلـیم نیمـه خـشک ) و ترشکلی ( با اقلیم خشک ) واقع در استان گلستان تخمین زده شد ند . سپس مقادیر باران ماهانه پیش بینی شـده بـر اساس بهترین توزیع آماری به بارانهای ۱۰ روزه تقـسیم و از جمـع بـاران هـا ی ۱۰ روزه هرسـال، بـاران سـالانه محاسبه گردید . با مقایسه مقادیر برآوردی باران ۱۰ روزه، ماهانه و سالانه با مقادیر واقعی متناظر نتیجـه گرفتـه شـد که برای پیش بینی باران در مقیاس ۱۰ روزه استفاده از بـاران هـای ۱۰ روزه و در مقیـاس ماهانـه و سـالانه روش استفاده از داده های ماه انه از دقت بیشتری برخوردار هستند . از سوی دیگر پس از بررسی های لازم برای برآورد بارانهای ۱۰ روز ه توصیه میشود در ابتدا با استفاده از دا دههای مشاهداتی باران ماهانه ، مقـادیر بـاران ماهانـه برآورد شده، سپس این مقادیر پیش بینی شده بر اساس الگوی باران های ۱۰ روزه پیش بینی شده ( بـا اسـتفاده از بارانهای ۱۰ روزه ) خرد شوند، تا تخمین بارندگی از دقت بیشتری برخوردار باشد .