سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت ا… باورصاد – مدیر امور اجرایی طرح های شمال دشت آزادگان، سازمان آب و برق خوزستان
محمدرضا زایری – کارشناس مسئول اجرایی طرح قطعه اول کانال شهید چمران ، ساز مان آب و برق خ
بابک میشانی – رئیس قسمت طرح های شمال دشت آزادگان، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

صعوبت تردد وکاهش بازدهی ماشی نهای حمل، یکی از مشکلات اساسی پروژ ههایی است که در مناطق ماسه ای اجرا ء می شوند. در این پروژ هها تثبیت جاد ههای دسترسی ضرورت می یابد و با توجه به این که این مساله عموما در مرحله مطالعات و طراحی پروژه قرار نمی گیرد، به اختلاف نظر بین پیمانکار و مهندس مشاور منجر می شود. در این مقاله، خلاصه تجربیات نگارندگان در رابطه با موضوع فوق که مبتنی بر رکوردگیری ها ی کاهش راندمان ماشی ن های خاکبرداری در یک دوره یک ساله در قطعه اول کانال شهید چمران پروژه می باشد، ارایه شده است. ارزیابی راندمان یک اکیپ کاری در پروژه آبگیر و قطعه اول کانال شهید چمران نشان می دهد که تاخیر پیش آمده برای کمپرسی ها بر سایر ماشی ن های خاکبرداری تاثیر گذار است. نتایج بدست آمده نشان می دهد راندمان ماشین های خاکبرداری و ح مل در مناطق ماسه ای برای هر کیلومتر بین ١٨ تا ٢٣ درصدکاهش داشته است. به منظور بالا بردن راندمان ماشین ها، پ یمانکار اقدام به پخش لایه رس و کوبیدن بستر (ترافیک کمپکت ) نمود. با این روش بستری مناسب و مطمئن برای تردد ماشی ن ها فراهم شده و باعث بالا رفتن راندمان کار ماشی نها در فصول خشک سال (اردیبهشت تا پایان آبان ماه) و رسیدن به شرایط ایده آل گردید.