سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
آرش یارمحمدی توسکی – دکترا دانشجو دانشگاه تهران
مرضیه هاشمی دموچالی –

چکیده:
در این مطالعه استانداردهای آلاینده های آلی درآب دریا و موجودات دریایی درکشورهای مختلف و ایران گردآوری شده است.برای انجام این تحقیق ،مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است .به این منظور بااستفاده ازسایتهای مختلفی از جمله سایتهای مربوط به سازمان بهداشت جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا،…استفاده از کتابخانه های عمومی و تخصصی ازجمله کتابخانه سازمان حفاظت محیط زیست تهران و همچنین کتابخانه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا با مراجعه به این سازمانها استانداردهای آلاینده های آلی در آب دریا و موجودات دریایی را گردآوری نموده ومقدار این استانداردهادر جدولی تنظیم گردید سپس برای هریک از آلاینده ها به طور جداگانه میانگین در نظر گرفته شد.این میانگین های به دست آمده با استاندارد آلاینده ها ی آلی درایران(در صورت موجود بودن) مورد مقایسه قرار گرفت همچنین حداقل وحداکثر حد مجاز استانداردهای آلاینده های آلی، ارائه شده است که نشان دهنده دامنه تغییرات استاندارد های ارائه شده توسط کشورهای مختلف می باشد. با مقایسه وبررسی های انجام گرفته مشخص شد که استاندارد مدونی دررابطه با آلاینده های آلی درآب دریا و موجودات دریایی در کشورمان وجود نداردو در نهایت سعی در پیشنهاد یک استاندارد مناسب برای کشور شده است.