سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
یحیی میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه عطائی زاده – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد صادق درانی نژاد – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از بهترین سیستمهایی که دسترسی به اطلاعات زیاد، متنوع و تجزیه و تحلیل آنها را آسانتر و سریعتر مینماید و مدیران را جهت تصمیمگیری بهینه کمک میکند، تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) میباشد . از این سیستـم در زمینههای متنوعی استفاده میشود که از جمله میتوان به پهنهبندی کیفی آب زیرزمینی اشاره کرد . ] [١ دشت دالون – سرله با ارتفاع متوسط ۵۰۰ متر از سطح دریا بخشیاز محدودة مطالعاتی میداود – دالون از توابع شهرستان باغملک می باشد و در طول جغرافیایی ۹۴ درجه و ۸۴ دقیقه تا ۹۴ درجه و ۵۵ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۲۱ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۴ دقیقه شمالی ( ۳۹۶۰۲۰ تا ۳۸۸۱۵۹ : X و ۳۴۷۱۹۴۷ تا ۳۴۶۴۷۹۱ : ) Y و در سلسله جبال زاگرس واقع می باشد . منطقه مورد مطالعه در بین دو رودخانه اعلا و تلخ قرار دارد . با استفاده از اطلاعات فیزیکو – شیمیایی آبزیرزمینی ١٣ حلقه چاه موجود در دشت کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است . پهنهبندی کیفی بر اساس طبقهبندی شولر و پهنهبندی کشاورزی بر اساس طبقهبندی ویلکوکس انجام شده است ] ۵ .[ ابتدا با وارد کردن دادهها در محیط GIS ، لایههای مورد نیاز با روش درونیابی تهیه شد که پس از همپوشانی مناسب لایههای مذکور و ویرایش بهصورت نقشههای مجزا ترسیم گردید . با توجه به نقشههای بهدست آمده میتوان به راحتی وضعیت کیفی آب زیرزمینی را از لحاظ شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار داد و با بهروزکردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مطلع شد .