سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

منابع آب و خاک بستر اکو س یستم ها و تولید مواد غذائی مورد نیاز جامعه انسانی و سایر جانداران هستند . بنابراین هر گونه بهره برداری غیر اصولی و آلود گی این دو منبع اثر خود را در کاهش تولید اراضی، کیفیت منابع آب، بر هم خوردن تعادل طبیعی و نابودی منابع زیست محیطی می گذارد . سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از بهترین سیستمهایی است که دسترسی به اطلاعات زیاد، متنوع و تجزیه و تحلیل آن ها را آسان تر و سریع تر می نماید و مدیران را جهت تصمیمگیری بهینه کمک میکند . از این سیستم در زمینههای متنوعی استفاده میشود که از جمله می توان به پهنهبندی کیفی آب زیر زمینی اشاره کرد . منطقه مورد مطالعه در شمال غربی ایران در استان زنجان و حوزه آبخیززنجانرود قرار گرفته و بنام دشت زنجان معروف است که بصورت نوار نسبتا " باریکی بطول تقریبی ۸۰ و عرض حدود ۹ کیلومتربا مساحت ۷۱۰ کیلومترمربع می باشد . با استفاده از اطلاعات فیزیکو – شیمیایی آبزیرزمینی ۱۴۰۰ حلقه چاه پیزومتری، مشاهده ای و بهره برداری موجود در دشت کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است . پهنهبندی کیفی بر اساس طبقه بندی شولر و پهنه بندی کشاورزی بر اساس طبقه بندی ویلکوکس انجام شده است . ابتدا با وارد کردن داده ها در محیط GIS ، لایههای مورد نیاز با روش درونیابی Kriging تهیه شد که پس از همپوشانی مناسب لایههای مذکور و ویرایش به – صورت نقشههای مجزا ترسیم گردید . با توجه به نقشه های به دست آمده می توان به راحتی وضعیت ک یفی آب زیرزمینی را از لحاظ شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار داد و با به روزکردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مطلع شد .