سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
بهنوش بهی زادی – کارشناس بهداشت محیط
مینا حسین زرگری – کارشناس بهداشت محیط
مرضیه عارفی مهر – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

افزایش سریع جمعیتتوسعه ی صنایع و پیشرفت تکنولوژیو تمایل بشر به افزایش مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد موااد ذائد از جمله مساولی است که اخیرا در جوامع بشری بحران هایعظیمی را به وجود آوردده است.مضافا اینکه حفظ محیط زیستو کنترل آلودگی یک وظیفه عمومی است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی -تحلیلی است و جامه ی آن روستاههای مازندران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به درب مازلنظر سنجی از مردمطیمراجعه حضوریتکمیل پرسشنامه به تعداد خانوارها ی منتخبدر هر روستا مشاهده ی حضوری انجام برنامه هایتوزین و آنالیز فیزیکی زباله در نیمه ی هر فصل به مدت ۱۰ روز متوالی به صورت رندوم مشاهده نحوه جمع آوری و دفع پسماندهابازیافت انها و میزان مشارکت مدردم و …تکمیل گردید و داده ها در نهایتتوسط کارشناس آمارمورد پردازش و تجزیه قرار گرفت و در نهایت با توجه به وضعیت موجود پسماندهدر روستاهای منتخبمازندران راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندهادر روستاهای مازندرانارائه گردید.طی بررسیهایی که توسط شرکت مهندسینمشاور روی آب انجام گرفت نتایجی حاصل گردید که حاکی از ان بود که ۸۲% مردم این روستاهااز کیسه زباله برای دفع پسماند استفاده نمودند و ۱۵ % از سطل زباله بدون کیسه استفاده می کردند.همچنین مشخص گردید که محل نگهداری فضولات دامی در این روستاهاکه خود بیانگر کل استا میباشد ۳۶%در طویلهو ۲۸%و۳۰% به ترتیب بیرون از خانه و حیط خانه در آغل میبشد.طی بررسیه مشخص گردید که سیستم جمع آوری زبالهخانگی در روستاها ۷۰%موارد بهصورت تلفیقی از سنتی و مکنبزه بودن به طوریکه ۶۹ % موارد جمع اورس خانه به خانه صورت پذیرفت.بیشترین ترکیب زباله های خانگی روستاها مواد غذایی بوده حدود ۸۹%جمع اوری و دفع زباله در ۴۲%موارد توسط افرادیکه غیر دولتی انجام میگیرد.در این مطالعه مشخص گردید که در ۸۶%موارد تفکیک زباله در روستاها به صورت خشکو تر صورت نمیگیرد.با توجه به ترکیب زباله در روستاهای مازندرانروشهای بازیافت و کمپوست به عنوان بهترین روشه جهت دفع پسمانده در این روستاها پیشنهاد میگردد.