سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مظفر چائی بخش لنگرودی – نیروگاه شهید رجایی

چکیده:

با توجه به رشد روز افزونجمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا جهت آباز سوی دیگر با توجه به محدود بودن منابع آب، اهمیت استفاده مجدد از پساب بهعنوان منبعی قابل اطمینان جهت تامین آب و حفظ محیط زیست بیش از پیش آشکار می گردد. با انکه ۴/۵ از سطح کره زمین را آب پوشانده است، تنها بخش کوچکی از این مجموعه را آبهای شیرین تشکیل می دهند که این مقدار نیز به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع نشده است. و تنها ۶۲ درصد از تمامی آبهای دریاچه های شیرین، رودخانه ها و آبهای زیر زمینی قابل دسترس برای مصرف انسان است. قاره اسیا که ۶۰ درصد جمعیت دنیا در آن ساکن است، تنها ۳۶ درصد از منابع آب تجدید شونده جهان را دریافت می دارد و به دنبال آن ایران حکه حدود یک درصد از جمعیت دنیا در آن ساکن است ، تنها ۰/۳۶ درصد از منابع آب تجدید شونده جهان را داراست. از آنجائیکه فاضلاب در زمره آبهای شیرین ولی آلودهمحسوب می شوند و هزینه اصفیهع آنها بمراتب کمتر از دیگر روشهای تهیه آب است، مصرف مجدد فاصلاب به منظور جبران کمبود برخی از نیازهای آبی مطرح می باشند،بعلاوه پسابهای صنعتی بندرت تحت تاثیر خشکسابی قرار می گیرند،بنابراین استفاده مجدد از پساب می تواند منبعی قاب اطمینان جهت سالهای خشک و کم باران باشد.
صنعت برق به عنوان صنعت زیر بنایی محسوب می شود تا حدی که تولید و مصرف برق به عنوان یک شاخص جهت پیشرف کشورها در نظر گرفته میشود. نیروگاه همچون صنایع دیگر آب ایجادفاضلابهای مخالف می تواند در تخریب مخیط زیست اطراف سهم بسزایی داشتهباشد ول می توان با رعایت مسائل زیست محیطی و کنترل آن تا حدی زیادی الودگیهای محیط زیست را کاهش داد. بنابراین استفاده بهینه و معقول از پسابهای تصفیه شده مراکز صنعتی (نیروگاه) می تواند کمک زیادی به منابع آبی کشور(منطقه) نماید.
مقاله تهیه شده به مراحل تبدیل آب چاههای نیروگاه به آب مقطر ، فاضلابهای نیروگاه و نوع کیفیت آنها اشاره نموده و سپس با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری و فاکتور SARموردمقایسه قرار داده و سپس به مزایای طرح های زیست محیطی که در راستای استفاده بهینه و معقول از پسابهای حاصله نیروگاه اجرا شد می پردازد.