سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمودرضا کی منش – استادیارمهندسی عمران دانشگاه پیام نورتهران
حسین کاکاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران راه و ترابری دانشگاه پیام نورتهران
سحر خسروآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران راه و ترابری دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:
باظهور خطوط سریع السیر به عنوان کاراترین روش حمل مسافر درمسیرهای بین شهری تحولی عظیم درحمل و نقل ریلی بوجود آمده است باوجودبهبود قابل ملاحظه ای که این خطوط درسیستم حمل و نقل پدیدآورده اند وجود بارهای دینامیکی و ضربات شدید وارده برخط درسرعتهای بالانگرانی هایی درمورد کفایت روشهی طراحی سنتی درطرح این خطوط بوجود آمده است باتوجه به هزینه های بالا ساخت خطوط راه آهن سریع السیر برخی ازکشورها درجهت ارتقا خطوط موجود و افزایش کیفیت و بهبود شرایط بهره برداری آنها به نتایج خوبی دست یافته اند که میتواند الگوی سایرکشوره باشد ارایه یک روش مناسب جهت تعیین نشست و تغییر شکل درخطوط راه آهن دراثرعبور قطارهای سریع السیر بادرنظرگرفتن مفاهیم اولیه ی بارگذاری خطوط و اصول ارتعاشات ودینامیک خاک ازالزامات این تحقیق می باشد القای ارتعاش درخطوط بوسیله ی حرکت قطارهای سریع السیر ازمسائل پیچیده دینامیکی می باشد انواع گوناگونی ازارتعاشات دراثرعبور قطار ازناهمواری چرخها ریلها و پستی و بلندی تراورسها حاصل میگردد دراینمقاله درابتدا مسئله ارتعاش خاک بوسیله روشهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته و سپس سعی شده مشخصات ارتعاشات فونداسیونها که همان زیرسازی خطوط راه آهن می باشد بامدنظرقراردادن تاثیرسختی و میرائی خاک درانتقال و میرانمودن ارتعاشات بررسی و به وسیله یک روش عددی نرم افزاری میزان تغییر مکان خاکریز محاسبه و ارزیابی گردد